Mac8 – Sheet

Mac8 – Sheet

Description

Sheet

  • Heat dissipation gel sheet for “Netsutorimushi ” CLB series (CLS series)
  • Heat dissipation sheet (CW series)

Brand

MAC8

Product Enquiry